മാലിന്യനിര്‍മാര്‍ജനം

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യസംസ്കരണം

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യസംസ്കരണം

ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശേഖരിച്ച് മാലിന്യസംസ്കരണ ഏജന്‍സികളെ ഏല്‍പ്പിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 94% പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വസ്തുക്കളും സംസ്കരിച്ച് വീണ്ടും

മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

മാലിന്യനിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം

വെള്ളപ്പൊക്കം  കഴിഞ്ഞു ഏറ്റവും അനിവാര്യമായി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം. ഏറ്റവും വേഗത്തിലും കാര്യക്ഷമമായും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത്രയും നല്ലത്

കക്കൂസ്/കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങള്‍

കക്കൂസ്/കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങള്‍

പ്രളയത്തിന് ശേഷം കക്കൂസുകൾക്കു  സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ  അത് 5 തരത്തിലാണ്. പിറ്റ് അഥവാ കുഴി നിറയുക പിറ്റ്