വൃത്തിയാക്കല്‍

അഴുകുന്ന വസ്തുക്കള്‍/വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍

അഴുകുന്ന വസ്തുക്കള്‍/വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങള്‍

ജീവനും സ്വത്തിനും വലിയ നാശ നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി അവസാനിക്കുന്ന ഓരോ പ്രളയവും അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാലിന്യക്കൂമ്പാരങ്ങളാണ്. പ്രളയ ശേഷമുള്ള മലിന ജലം

ഫയല്‍ വൃത്തിയാക്കുന്ന വിധം

ഫയല്‍ വൃത്തിയാക്കുന്ന വിധം

നനഞ്ഞ പേപ്പറുകള്‍, ഫയലുകള്‍, പുസ്തകങ്ങള്‍ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വഴി വിവിധ തരാം വാക്ക്വം ഫ്രീസ് ഡ്രയറുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുക

പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ

പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ

പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ ഒരുപാട് പേരെ ഒരേസമയം വളരെപ്പെട്ടെന്ന് രോഗബാധിതരാക്കും എന്നതിനാല്‍ വൃത്തിയാക്കലില്‍ പ്രഥമ പരിഗണന നല്‍കേണ്ടതാണ്.  പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ

കക്കൂസ്/കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങള്‍

കക്കൂസ്/കക്കൂസ് മാലിന്യങ്ങള്‍

പ്രളയത്തിന് ശേഷം കക്കൂസുകൾക്കു  സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ  അത് 5 തരത്തിലാണ്. പിറ്റ് അഥവാ കുഴി നിറയുക പിറ്റ്